nav-left cat-right
cat-right

Dr Vladan Ivetić

Vladan Ivetić

Podpredsednik Sekcije 2011-

vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs

011 3503 874

064 23 83 584

Rođen je 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je 2001. godine na Odseku za šumarstvo, Šumarskog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je 2004. godine, a doktorirao je 2010. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, odbranom doktorskog rada pod naslovom: „Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji primenom prostorne analize genetičkog diverziteta”. Specijalističku obuku iz oblasti Plantažnog šumarstva završio 2004. godine  u Republici Kini.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu, 2010. godine izabran u zvanje docenta, na predmetima Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje i Plantažno šumarstvo, na dva odseka na Šumarskom fakultetu u Beogradu i to: Odseku za šumarstvo i Odseku za ekološki inžinjering.

Publikovao jedan univerzitetski udžbenik i 65 naučnih radova i saopštenja u domaćim i stranim časopisima i skupovima. Rukovodilac i istraživač na više naučno-istraživačkih projekata i projekata saradnje sa privredom.

Član je Društva genetičara Srbije; individualni član IUFRO; Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije; Jugoslovenskog Društva za fiziologiju biljaka; ISSS – International Seed Science Society. Angažovan kao konsultant na projektu FAO u Jermeniji i pri donošenju Nacionalne strategije održivog korišćenja resursa i dobara.

Od 1999. godine aktivan u Društvu genetičara Srbije.