nav-left cat-right
cat-right

Objedinjeno evropsko patentno pravo za nove biljne sorte

Saopštenje za štampu Evropske semenarske asocijacije

Brisel, 11.12.2012.

Posle jednogodišnjeg zastoja u Savetu i Parlamentu, Evropski parlament je danas glasao o novom paketu pravila koja utvrđuju i regulišu novo „Objedinjeno evropsko patentno pravo” (“European patent with unitary effect”). Sa njim, industrija i istraživači u javnom sektoru dobijaju mogućnost da zaštite svoju intelektualnu svojinu podnošenjem jedne prijave i dobijanjem jednog rešenja koje važi u celoj EU, što će smanjiti troškove patentiranja i unaprediti inovativnost, posebno kod malih i srednjih preduzeća.
Garlih fon Esen, generalni sekretar Evropske semenarske asocijacije (ESA) prokomentarisao je današnje usvajanje patentnog paketa rečima: „Ovo je istinska prekretnica u našoj potrazi za jasnim objašnjenjem veze između patentnih prava i prava oplemenjivača biljnih sorti (plant breeders’ rights)”.
„Sektor oplemenjivača biljaka pozdravlja novi paket zakona o intelektualnoj svojini. U Evropi za sorte biljaka već je postojao sistem sa jednom prijavom i jednim pravom intelektualne svojine i to je bio CPVO zaštita novih biljnih sorti, koja je sada upotpunjena sistemom u oblasti patenata“.

Tokom rasprave o novom patentu EU, glavno pitanje za oplemenjivače bilo je takozvano „izuzeće oplemenjivača” (“breeders’ exemption”), koje omogućava korišćenje tj. dalje oplemenjivanje biološkog materijala koji je zaštićen patentom ali bez ikakvih obaveza prema vlasniku patenta. Po novom patentnom paketu, ako nova sorta sadrži prvobitni patentirani pronalazak prvog oplemenjivača, za njenu komercijalizaciju je potrebna dozvola, tj. licenca.
„Ovo je kamen temeljac za oplemenjivanje bilja u Evropi, za stav ESA-e o zaštiti intelektualne svojine koja je u vezi sa pronalascima biljnog materijala, za pristup svom genetskom materijalu biljnog porekla za dalje oplemenjivanje; i maksimalna podrška za dalje inovacije, ali uz očuvanje prava i povratak investicija vlasniku patenta kada dođe do komercijalne eksploatacije novostvorene sorte koja sadrži njegov patentirani pronalazak“, objasnio je Garlih fon Esen. Iako je ovakav izuzetak već uključen u nacionalna zakonodavstva Nemačke i Francuske, on nije bio dostupan oplemenjivačima iz preostalih 25 zemalja članica EU, izazivajući pravnu nesigurnost i zabrinutost manjih oplemenjivačkih kompanija. Zato je sektor za oplemenjivanje biljaka snažno lobirao za ovaj dodatak novom patentnom sistemu širom EU, koji nije bio deo prvobitnog predloga Komisije, pa je tokom razmatranja rasla podrška Parlamenta i Saveta predlogu koji je zastupao Sektor.
„Mi smo izuzetno zahvalni na snažnoj podršci koju smo dobili od članova Evropskog parlamenta, naročito izvestiocu Bernhardu Rapkaiju, koji predsedava Odborom za pravne poslove, Klausu-Hajneru Leneu, i Herbertu Reulu koji je podneo prvobitni amandman u vezi sa izuzećem oplemenjivača. Bez ove stalne podrške, naš pokušaj ne bi bio uspešan”, rekao je Fon Esen izražavajući svoju zahvalnost Evropskom parlamentu.

Menadžer za komunikacije Katharina Bednarz
Prevod: JB
Izvor:
SeedQuest

Dodatna informacija:

Parlament dao konačnu saglasnost za novo eu patentno pravo

Prvi napori da se stvori zajedničko patentno pravo koje važi u svim evropskim zemljama napravljeni su 60-ih godina 20. veka, ali iz više razloga nisu ostvareni.
Od 11. decembra 2012, Evropska unija je korak bliže zajedničkom EU patentu čiji je cilj pojednostavljenje procedure i smanjenje troškova zaštite pronalazaka. Dvadeset pet od 27 ministara industrije u Evropskoj uniji dogovorilo se da se pronalazačima omogući registracija pronalazaka putem jedinstvene EU agencije za patente.
Sadašnji troškovi dobijanja patentne zaštite koja važi u svakoj zemlji članici EU prosečno iznose 32.000 evra, dok će sa novim sistemom očekivani troškovi biti manje od 1.000 evra. Poređenja radi, ti troškovi u SAD-u iznose 1.800 evra.
Novo pravilo stupa na snagu 1. januara 2014, ako sud EU odbaci prigovore Španije i Italije (koje su odbile da podrže dogovor kojim se predviđa da zvanični jezici za patente budu samo engleski, francuski i nemački) i donese konačnu odluku.

Sledeći koraci po pitanju zajedničkog patentnog prava EU su:

  • 2013: Potpisivanje međunarodnog sporazuma o jedinstvenom patentnom sudu EU (UPC)
  • April 2014: očekivano dodeljivanje prvih jedinstvenih patenata EU

Prevod: JB
Izvor:
EurActiv/Reuters

Primedba:

Stupanjem na snagu novog objedinjenog evropskog patentnog prava odredbe UPOV konvencije (uključujući i pravo oplemenjivača kao i tzv. izuzeće oplemenjivača – da za korišćenje zaštićene sorte u nekomercijalne i naučno-istraživačke svrhe, uključujući i upotrebu za oplemenjivanje novih sorti – nije neophodno ovlašćenje od strane nosioca prava oplemenjivača) ostaju i dalje kao mogućnost zaštite novih sorti. Uporedo sa tim, kao i do sada, i dalje će postojati opcija da se nova sorta zaštiti i patentom, koji je pravno gledano „jača“ zaštita od UPOV konvencije. Novina objedinjenog evropskog patentnog prava je u tome, da se za patentom zaštićene biljne sorte više neće važiti tzv. izuzeće oplemenjivača. Naime, po novom patentnom paketu EU, ako nova sorta sadrži deo prvobitno patentirani pronalazak (tj. sortu) drugog oplemenjivača, za njenu komercijalizaciju će biti potrebna dozvola, tj. plaćanje licencnine!

Dr Janoš Berenji
berenji@eunet.rs