nav-left cat-right
cat-right

Priznavanje sorti u Holandiji

Četvrtak, 25. januar 2013.

Priznavanje povrća, voća i ukrasnog bilja u Holandiji obavlja se pod kontrolom Ministarstva poljoprivrede u Najktanbou (Naktuinbouw), jednom od vodećih svetskih centara za priznavanje sorti. Naziv Naktuinbouw potiče od akronima NAK (Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst – holandska inspekcijska služba) i Tuinbouw (hortikultura) koji sada već egzistira kao posebna reč i koristi se kao brend.
Kao stipendista programa Mađarske javne uprave proveo sam dva meseca u Roelofarendsveen-u u Najktanbou. Zadatak stipendista je da steknu iskustvo u zemlji u kojoj borave, kako bi po povratku kući mogli da primene stečeno znanje. Tokom mojih studija bavio sam se DUS testovima povrća, krompira i Phalaenopsis sp. Pored ispitivanja sorti, posmatrao sam kako zaposleni rade i koji faktori doprinose uspehu ove holandske kompanije.

Dobar posao

Priznavanje sorti je dobar posao. Da bi se biljna sorta mogla prodavati u Evropi mora se nalaziti na sortnoj listi bar jedne evropske zemlje. U svakoj zemlji registraciju obavlja jedna organizacija i to se ne smatra monopolom pošto se na zajedničkom evropskom tržištu nacionalne sertifikacione organizacije zemalja članica takmiče jedna s drugom.
Ispitivanje jedne sorte u Holandiji, u zavisnosti od biljne vrste i primenjene tehnologije, prosečno košta između 2000 i 2500 evra. Najktanbou radi bez finansiranja iz državnog budžeta, ima 267 zaposlenih od čega 222 rade puno radno vreme, a ostali (naročito majke sa malom decom) rade skraćeno radno vreme.
Organizacija, pored priznavanja sorti, nudi i usluge sertifikacije laboratorija, proizvođača sadnog materijala, i fitosanitarna ispitivanja za uvoz i izvoz. Daju stručne savete o pravnim pitanjima u vezi sa zaštitom sorti, učestvuju u sudskim parnicama kao sudski veštaci i posrednici, uz odgovarajuću novčanu nadokandu. U odeljenju za istraživanje i razvoj odvijaju se istraživanja vezana za rezistentnost na bolesti, kao i istraživanja koja se tiču sredstava i metodika rada sa klijentima i poboljšanja efikasnosti sopstvenog rada. Dobijeni rezultati, pored merljive koristi, doprinose i povećanju profesionalnog ugleda centru Najktanbou. Redovno konkurišu na konkurse za istraživanja i obuku i iz tih sredstava pokrivaju jedan deo operativnih troškova i troškova nabavke.

Priznati stručnjaci

Stručnjaci Najktanboa obilaze druge zemlje širom sveta, sarađuju sa srodnim institucijama po stručnim pitanjima, drže obuke budućim stručnjacima, promovišu rad na priznavanju sorti u Holandiji i pružaju ostale usluge.
Njihov rad pomažu strana predstavništva u Holandiji, preko kojih su pojedini proizvođači, koji su sertifikovali svoje proizvode u centru Najktanbou, uspeli na olakšan način da izvezu svoje proizvode na tržište Australije ili čak SAD-a, koje se odlikuje veoma strogim propisima za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Biljne vrste za koje se tokom godine ne prima mnogo zahteva za sertifikaciju razmenjuju sa srodnim institucijama drugih zemalja za one koje su tražene u Holandiji. Poslovni partneri Najktanboa redovno dobijaju informacije o prijavama i mogu pratiti status svoje sorte u bilo kom delu procesa priznavanja. Domaćini iz Najktanboa su vrlo gostoljubivi te se posetioci kod njih osećaju kao da su u poseti kod dobrih prijatelja. Kafa ili čaj serviraju se u posebnim šoljama, ukrašenim amblemom kompanije, uz koje se poslužuje i brendirana čokolada.
U odseku za komunikacije svesno se radi na razvoju i reputaciji brenda, njegovom upravljanju i pozicioniranju na tržištu kako sa stanovišta kompanije, tako i sa stanovišta korisnika. Rezultat ovog savesnog rada je opstanak među brojnom konkurencijom zbog profesionalnih i pouzdanih usluga, uprkos relativno visokim cenama usluga.

Uvek aktuelni

Oprema koja se koristi za ispitivanja, iako ne spada u opremu vrhunskog kvaliteta, vrlo je efikasna. Fizičke radove, zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu, zaposleni obavljaju brzo i efikasno. Sve primedbe i predloge koje dobijaju tokom rada koriste za kontinuirano usavršavanje metodika rada. Šefovi redovno obilaze sajmove i vašare da bi uvek bili u toku sa tehnološkim inovacijama.
Radi poboljšanja efikasnosti trude se da digitalizuju radne procese u što većem stepenu. Arhivirane rezultate retroaktivno digitalizuju da bi smanjili količinu uskladištenog papira.
Ulažu veliki trud da sačuvaju znanje u pisanoj formi. Opis svih procesa je postavljen na internet, u formi leksikona, i dostupan je samo sa interne računarske mreže. Tu se slivaju sve primedbe kolega kako bi se kasnije mogle definisati nove, savršenije metodike. Osposobljenost i usavršavanje kadrova i prenošenje znanja je kontinuiran proces i zato nove prijave za priznavanje sorti nikad ne nailaze na kadrovske prepreke. Postoji tesna veza između firme i eksperata, s obzirom da Najktanbou zahteva dobro obučene stručnjake za DUS ispitivanja.

Kadrovska strategija

Tokom boravka u Holandiji primetio sam da su kolege iz drugih organizacija, kao i ja, uvereni da je posao u Najktanbou posao iz snova i to zahvaljujući mnogim, uglavnom nematerijalnim davanjima.
Kadrovska strategija se zasniva na harmoniji neposredne, prijateljske atmosfere i zajedničkog interesa. Svaki zaposleni je motivisan da čini sve što je u njegovoj moći da sprovede svoj posao. U okviru organizacije odgovornosti su jasne i javne i svako zna svoj posao. Od svakog člana iz kolektiva očekuje se da na vreme obavi svoj posao. Poslove koji ne zahtevaju lično prisustvo stručnjaci mogu obaviti od kuće, što je prednost jer je tada održavanje poslovne zgrade ekonomičnije.
Uspeh Najktanboa se zasniva na optimalnom korišćenju resursa, uvažavanju i poštovanju zaposlenih i efikasnosti svih aktivnosti. Zbog svih tih razloga Najktanbou se spominje kao svetski lider u priznavanju sorti.
Ispitivanje sorti je skup proces ali se uloženi novac i energija bogato vraćaju. Ako bi se smanjila infrastruktura i znanje koje je potrebno za ispitivanja, smanjio bi se i broj prijava i time bi sistem mogao postati neodrživ.

Neosporen

Sa pravom se postavlja pitanje koliko nepristrasna može da bude besprekorno profesionalna organizacija kojoj je važno da ima što veći broj zadovoljnih klijenata (da se zahtevi ne odbijaju i da se prijavljena nova sorta uspešno prizna i registruje). Rad Najktanboa se zasniva na brojnim standardima i propisima, što je dokaz nezavisnosti oranizacije prema onima koji su sumnjičavi. Menadžment sprovodi prevenciju korupcije putem sledljivosti i transparentnosti poslovanja.
Zahvaljujući profesionalnom radu i naučnim aktivnostima, rad u Najktanbou je van svake sumnje, što potvrđuje i državna kontrola.

Ljudski faktor

Za Holanđane je tipično iskreno, direktno i često kritično iznošenje mišljenja. U Holandiji su uobičajeni ljudski kontakti bazirani na uzajamnom poštovanju, a u poslovnom okruženju među svim zaposlenima, a ne samo po hijerarhiji. Tome još treba dodati tzv. polderski model, koji podstiče ljude različitih mišljenja, ideologija i stavova na zajedničko savladavanje poteškoća i briga. Polderi su oblasti koje je su Holanđani oteli od mora isušivanjem zemlje, a koji su generalno ispod nivoa mora. Ako se u ovim oblastima javi problem, npr. pucanje nasipa, svako će, bez pitanja, pomoći da se zajedničkim snagama prevaziđe problem jer bi u suprotnom plodno zemljište, a samim tim i njihove porodice bile ugrožene. Iz takvog odnosa među ljudima proizašao je naziv polderski model.

Sa mađarskog preveo: JB
Jezička lektura: TŠ
Izvor:

http://kerteszetesszoleszet.hu/hu/irasok/kerteszet-szoleszet-boraszat/fajtaminosites-hollandiaban

Originalna verzija članka nalazi se ovde

 

Kako se stvaraju bezvirusne sadnice?

Četvrtak, 24. januar 2013.

Sa stručnog putovanja u Holandiju

Proces oslobađanja sadnica od virusa traje prosečno tri do pet godina. Bezvirusni materijal garantuje i autentičnost sorte.

Hans Koning ispred staklenika NABK

Hans Koning ispred staklenika NABK

U Holandiji se velika pažnja posvećuje inovacijama i novim tehnologijama, u koje se ubraja i dobijanje novih sorti. U ovoj zemlji postoji više naučnoistraživačkih centara koji se bave oplemenjivanjem bilja, oslobađanjem od virusa i testiranjem. Posetili smo jedan od najpoznatijih test centara, Centar „Naktajmbau“ (skraćeno NAKB) u gradu Hortsu, koji od 2000. godine pripada fitosanitarnoj službi Holandije i zapošljava šest radnika.
Prilikom stvaranja novih sorti najvažnije je da se obavi testiranje kako bi se utvrdilo da na njima nema virusa. Da bi se dobila bezvirusna sadnica, potrebno je da podloga i plemka budu bez prisustva virusa – objašnjava naš domaćin, stručnjak Hans Koning. – Korišćenjem bezvirusnih sadnica postiže se do 30 odsto veći prinos i veći procenat plodova prve klase. Bezvirusni materijal garantuje i autentičnost sorte.

Kada selekcionar stvori perspektivnu sortu donosi je u centar gde se proizvodi 10 biljaka te sorte, kako bi se videlo da li one sadrže karantinske bolesti. To se zna već za 10 dana. Ako prva ispitivanja pokažu da nema bolesti, biljke se dalje neguju i prate. Preko biljaka indikatora obavljaju se izvesna ispitivanja na viruse koja traju tri godine. Proceduru je propisala Evropska organizacija za zaštitu bilja. Ako testovi pokažu da nema zaraze, pristupa se proizvodnji predbaznog materijala. Ako se utvrdi prisustvo virusa, biljke se oslobađaju od virusa putem termoterapija a rok testiranja produžava se još dve godine. Svake godine test centar dobije 20 novih sorti na testiranje (jabuke, kruške, koštičavo voće). Samo kod jabuke na primer, izolovano je 20 virusa koji izazivaju bolesti i treba ih potpuno odstraniti. Trenutno se u centru na testiranju nalazi stotinu kandidata za nove sorte, koje ako prođu rigorozne kontrole treba da budu priznate. Pri negovanju biljaka koristi se i dodatno osvetljenje da bi se postigao maksimalni rast. Kada se ostvari dovoljno svetlosti kompjuter automatski ugasi svetla.
Istovremeno s testiranjem na viruse rade se i pomološka ispitivanja. Ako sorta ne zavređuje pažnju, od nje se odustaje.
Centar NAKB je akreditovan od strane države i povereni su mu odgovorni poslovi, ali ga država ne finansira već to čine klijenti. Svetski poznata firma VNL godišnje za testiranje svojih biljaka potroši 250.000 evra. Centar pruža usluge i klijentima iz drugih zemalja, pa i iz Srbije. U ovom centru oslobođene su virusa novosadske sorte kajsije i šljiva Stenlej za potrebe Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Privodi se kraju i oslobađanje od virusa čačanskih sorti šljive: Čačanske rane, Čačanske lepotice, Čačanske rodne i Čačanske najbolje.
Ovaj centar ima i sopstvenu proizvodnju novih sorti i podloga, isključivo sejanaca. Svaka biljka ima svoj broj radi daljeg praćenja. Mlade biljke, kalemljene na podlogama sejancima izlažu se oslobađanju od virusa u specijalnim termo komorama, na temparaturi do 37 stepeni. Ova temparatura je dovoljna da ubije viruse a da priom ne ošteti biljke. Uspešnost termoterapije zavisi od sorte i stepena zaraženosti. Svaka biljka u test centru ima svoj broj, kako bi se, ako nastane problem, znalo kod koje biljke se to dogodilo. Predbazni materijal koristi se i do 20 godina.

Dvogodišnje biljke u stakleniku

Dvogodišnje biljke u stakleniku

Interesovali smo se ko može i pod kojim uslovima da pošalje sadnice neke sorte u test centar NAKB na oslobađanje od virusa? – To može da uradi svako pravno lice uz nadoknadu od 1.500 evra godišnje po sorti. Oslobađanje od virusa traje tri do pet godina. Ako se kojim slučajem procedura produži za još jednu ili dve godine, posle pete godine, testiranje se ne naplaćuje.

Autor: Zvonimir Gilić
Izvor: List Poljoprivrednik broj 2501/11. januar 2013. strana 5